Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Bag Sewing Europe gevestigd te Rotterdam.

Artikel 1 ALGEMEEN

a). Bag Sewing Europe, hierna te noemen de verkoper, wenst in het navolgende haar Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden te regelen. b) In deze Algemene voorwaarden wordt onder koper verstaan, de met de verkoper contracterende partij. c). Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze Algemene levering en betalingsvoor- waarden, met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de koper, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. d). De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de koper, de verkoper heeft bereikt, hetgeen tevens de aanvaarding door de koper van de onderhavige Algemene Voorwaarden inhoudt. e). Bij contante verkopen van goederen of diensten, geldt de factuur als schriftelijke acceptatie als bedoeld in lid 4.

Artikel 2 Betaling

De verkopen en vorderingen, voortvloeiende uit met hem gesloten overeenkomsten terzake onderhoud, reparatie, wijzigingen en nieuw en verbouw van machines en installaties, van Bag Sewing Europe moeten ten allen tijden onder vermelding van factuurnummer betaald worden op bank rekening NL92INGB0006028078 van  ING, door middel van vooruitbetaling.

Artikel 3 AANBIEDING EN OVEREENKOMST.

a) Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en maat en /of gewicht opgaven, voorkomende in brochures en bij aanbiedingen en /of orderbevestigingen is verkoper niet aansprakelijk, tenzij schriftelijk is vastgelegd, dat ze onderdeel van de overeenkomst vormen. b) Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, software, berekeningen, beschrijvingen en dergelijke, blijven zijn eigendom. De koper staat er voorin, dat deze gege- vens niet worden gebuikt voor ander doel, dan de onderlinge overeenkomst tussen koper en verkoper, met uitsluiting van iedere derde.

Artikel 4 PRIJS

a) Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, alleen euro’s.

b) De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Indien een der kostprijsbestanddelen, waaronder in- en uitvoerrechten en wisselkoersen, na de bevestiging van de order, maar voor de levering van de goederen en /of diensten met meer dan 5% verhoogd wordt, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.

Artikel 5 LEVERINGSTERMIJNEN.

a) Van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen van levering zoveel mogelijk na te komen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrij- ding. b) Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht verschuldigd Is, gaat de leveringstermijn eerst in na ontvangst van deze eerste betaling.

Artikel 6 REPARATIE, MONTAGE, WIJZIGINGEN en INSTALLATIE.

a) In de verkoopprijzen van componenten zijn montage, beproeving en in bedrijfstelling niet berekend. b) Heeft de verkoper zich in afwijking van het voorgaande lid tot dergelijke dien- sten verplicht, dan behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet tot het werk of de ver- antwoording van verkoper: 1 Bouwkundige werken van welke aard ook. 2 Het aanleggen van leidingen voor gas, elektriciteit water of andere media buiten de geleverde machine, als- mede het aansluiten van de machine op dergelijke leidingen. 3 De levering van gas, water en elektriciteit of andere hulpstoffen, nodig voor aanleg, beproeving en inbedrijfstelling. 4 Het leveren van revisietekeningen. c) De koper verbind zich bij opdracht zorg te dragen dat: 1 De niet tot verkopers verplichtingen behorende voorbereidingen tijdig gereed zijn. 2 De aangevoerde materialen en gereedschappen droog en veilig kunnen worden opgeslagen. 3 Elektrische stroom voor het aansluiten van gereedschap in de onmiddellijke nabijheid van de werkzaamheden ter beschikking is. 4 Voldoende mankracht, hijscapaciteit, hulpmaterialen, gereedschappen, hulpstof en dergelijke, als afgesproken ter beschikking zijn. 5 De werkzaamheden kunnen worden verricht gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien de verkoper dit noodzakelijk acht en hiervan tijdig aan koper mededeling heeft gedaan. 6 De werkzaamheden niet worden gehinderd door andere werkzaamheden, tijdelijke of bestendige obstakels, gevaren e.d. 7 Alle benodigde vergunningen e.d. aanwezig zijn. ->Indien aan de in lid 6.c genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wordt voldaan komen alle kosten en andere consequenties voor rekening van de koper. d) Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van koper wordt bij verkoper gebruikelijke overwerktarief in rekening gebracht. e) Er zal door de verkoper geen arbeid op zondag worden verricht.

Artikel 7 BETALING.

a) Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de verkoper bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen uit te stellen, totdat de wederpartij afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpar- tij is aansprakelijk voor de door de verkoper als gevolg van deze vertraagde aflevering te lij- den schade. b) Betaling dient te geschieden 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op het door verkoper opgegeven bankrekening nummer van Bag Sewing Europe. c) Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim, de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15%. d) Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening en zonder dat koper zich op opschorting kan beroepen tenzij anders is overeengekomen. e) Is de koper in gebreke of in verzuim met van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten voor verkrijging en voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper 15% aan incassokosten over het openstaande saldo verschuldigd, met een minimum van 500,00 euro voor zover het betreft vorderingen met een belang lager dan 7.500,00 euro. De buitenge- rechtelijke kosten ten aanzien van vorderingen met een belang van 7.500,00 euro tot 50.000,00 euro worden gefixeerd op 12,5% van het factuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten ten aanzien van 50.000,00 euro en hoger worden gefixeerd op 10% van het factuur- bedrag. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs nood-zakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De koper is jegens de verkoper de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kostenverschuldigd. f) Tijdens de uitvoe- ring van een overeenkomst is verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van verkoper zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. g) Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan,is verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. h) Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven het uitsluitend eigendom van ver-koper, totdat alle vorderingen, die verkoper heeft op koper, volledig zijn betaald. i) Wanneer koper wordt geliquideerd, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of wordt aangevraagd en/of zijn schuldenaren een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8 VERVOER.

a) Alle goederen, die niet franco verkocht zijn, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang van de koper te zijn aanvaard. b) Eventuele transportschade dient ter- stond bij aankomst van het geleverde op de vrachtbrief te worden omschreven en door de vervoerder te worden erkend, en telefonische worden medegedeeld aan de verkoper.

Artikel 9 KEURING EN RECLAMES.

a) Indien schriftelijk overeengekomen is, dat de koper de goederen zal keuren of doen keu- ren alvorens deze naar bedrijf of bestemming te vervoeren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 2 werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht door de koper te zijn goedgekeurd en aanvaard. b) De kosten van de keuringen zijn voor rekening van de koper. c) Reclames op geleverde machines en goederen dienen schriftelijk, (binnen 8 dagen na levering) bij de verkoper te worden ingediend. Bij reclames tengevolge van transportschade dient een kopie van de vrachtbrief, waarop de transportschade is aangetekend, te worden overlegd.

Artikel 10 GARANTIE.

a) Verkoper garandeert nieuwe machines gedurende de tijd van 6 maanden na factuurda- tum, d.w.z. dat hij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn uit hoofde van ondeugde- lijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, of wel door andere zal vervangen (zulks ter keuze verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking te zijner kennis wordt gebracht en voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel vrachtvrij wordt opgezonden. In de garantie is niet begrepen onoordeelkundig gebruik van de machine en de defecten die daardoor ontstaan. Door het verstrijken van de garantieter- mijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke andere verplich- ting van verkoper tegenover de koper. b) De hierboven gestelde garantie met betrekking tot herstelling, of gratie leveren van een nieuw onderdeel, omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, deze komen voor rekening van koper. c) Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstelling, of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan de betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichtin- gen van verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat verkoper zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen. d) Verkoper is alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantie- verplichtingen. e) Op elektronische apparatuur geldt, mits anders schriftelijk overeengeko- men, een garantietermijn van 3 maanden.

Artikel 11 ADVIES EN AANSPRAKELIJKHEID.

a) Behoudens het gestelde in artikel 10 wordt door de verkoper geen enkele aansprakelijk- heid aanvaard voor schade aan door haar geleverde, ge-of vermaakte goederen en/of andere goederen, dan wel andersoortige schade, welke direct of indirect hun oorzaak vinden in door of namens verkoper geleverde goederen en/of diensten. b) Adviezen en/of hulp, van welke aard ook, door verkoper aan koper gevraagd of ongevraagd gegeven, kunnen nummer leiden tot enige aansprakelijkheid van verkoper. c) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schen- ding van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door koper verstrekte gegevens. Koper is gehouden tot schadeloosstelling van alle kosten of schaden, die door deze zake mochten ontstaan. d) Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, hij surseance van betaling vraagt, hij overgaat tot liquidatie van zij zaken of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag geno- men wordt, heeft verkoper het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde, doch onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente. e) Een reclame schort de betalingsverplichting nooit op.

Artikel 12 WIJZIGINGEN.

Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten hieruit voortvloeiende aan verkoper te vergoeden.

Artikel 13 OVERMACHT. a) Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de overeenkomst reeds te voorzien, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze van verkoper niet kan worden gevergd. Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst het- zij geheel, hetzij ten dele te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. b) Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder tussenkomst de over- eenkomst hetzij geheel, hetzij ten delen te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn c) In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwaren moeten worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van de verkoper bij de bepaling, als het belang van de koper in acht neemt. d) In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal zulks de validiteit van de overige bepalingen niet aantasten.

Artikel 14 GESCHILLEN.

a) Op alle geschillen de Algemene Voorwaarden of tussen de verkoper en de wederverkoper gesloten overeen-komsten betreffende, is het Nederlands recht van toepassing. b) Deze geschillen zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en wel in die gevallen waar deze bevoegd is. c) In het geval de wederpartij betreft een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan hij, door een tijdige schriftelijke kennisgeving aan de verkoper, afwijken van het gestelde lid 2 en alsnog de vol- gens de wet bevoegde rechter over het geschil laten beslissen. d) Na het uitbrengen van een dagvaarding of indiening van een verzoekschrift, kan niet meer worden afgeweken van de volgens de onderhavige Algemene Voorwaarden bevoegde rechter, tenzij wordt aange- toond dat een der partijen niet tijdig op de hoogte was van het adiëren van een rechterlijke college. e) Geschillen die tot de competentie van de Kantonrechter behoren, zullen worden beslist door de volgens de wet bevoegde Kantonrechter. Bag Sewing Europe is ingeschreven in de Kamer van Koophandel  te Rotterdam onder nummer 51560860